Voorwaarden

De website wordt je aangeboden door Fysio Gezondheidscentrum Weesp. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Fysio Gezondheidscentrum Weesp via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet je je eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat je registratie is afgerond en je account, indien nodig, door Fysio Gezondheidscentrum Weesp is geaccordeerd, kan direct op je account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als je een account hebt, dient je de toegang tot je account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord strikt geheim te houden. Fysio Gezondheidscentrum Weesp mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf je account na aanmelding met je gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij Fysio Gezondheidscentrum Weesp hebt gemeld dat een ander je wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de gevraagde dienst kan Fysio Gezondheidscentrum Weesp je verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Fysio Gezondheidscentrum Weesp behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Fysio Gezondheidscentrum Weesp.
1.6
Via de website kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Fysio Gezondheidscentrum Weesp voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Fysio Gezondheidscentrum Weesp constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij je waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Fysio Gezondheidscentrum Weesp zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Fysio Gezondheidscentrum Weesp zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Fysio Gezondheidscentrum Weesp hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fysio Gezondheidscentrum Weesp of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Fysio Gezondheidscentrum Weesp gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Fysio Gezondheidscentrum Weesp is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Fysio Gezondheidscentrum Weesp gerechtigd om je naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Fysio Gezondheidscentrum Weesp behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op je te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Fysio Gezondheidscentrum Weesp onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Fysio Gezondheidscentrum Weesp dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Fysio Gezondheidscentrum Weesp mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Fysio Gezondheidscentrum Weesp of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fysio Gezondheidscentrum Weesp, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra je een account aanmaakt ga je een overeenkomst met Fysio Gezondheidscentrum Weesp aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft je het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
Je kan de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Fysio Gezondheidscentrum Weesp.
5.3
Fysio Gezondheidscentrum Weesp is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Fysio Gezondheidscentrum Weesp mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Fysio Gezondheidscentrum Weesp zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat je daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fysio Gezondheidscentrum Weesp gevestigd is.
7.3
Indien je een eConsult  aanvraagt via Fysio Gezondheidscentrum Weesp is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. Je kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Fysio Gezondheidscentrum Weesp is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fysio Gezondheidscentrum Weesp schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kan je stellen via de praktijk.
Copyright ©2020 fysiogcw.nl